top of page

Psykologipalvelut Marja Aleneff

PSYKOLOGIPALVELUT - Tulossa 2020

Psykologian maisterina ja laillistettuna psykologina tarjoan psykologi-palveluina hoidollisia keskusteluja, psykologisia tutkimuksia ja psyykkisen hyvinvoinnin kartoituksia. Hoidolliset keskustelut voidaan myös räätälöidä yhteen Hauschka-taideterapian kanssa. Minulla ei ole psykoterapeutin erikoistumiskoulutusta eivätkä tarjoamani palvelut oikeuta Kela-korvauksiin.

 

Psykologikoulutukseni sisältää erikoiskursseja nuorisopsykologiasta, psykiatriasta ja kriisi- ja traumapsykologiasta, harjoittelun nuoriso-psykiatriassa sekä sosiaalipsykologian opintoja. Logoterapiaan perustuva ihmiskäsitykseni on neliulotteinen: fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi näen ihmisessä henkisen ulottuvuuden, johon kuuluvat esimerkiksi ihmisen vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen. Ihminen voi sairastua fyysisesti tai psyykkisesti, mutta henkinen osa meissä ei koskaan sairastu.

 

Tarjoamani hoidollinen keskustelu on tukea antavaa ja nimensä mukaisesti keskustelunomaista. Yleisesti ottaen tavoitteena on voimaantuminen ja hallinnan tunteen lisääminen omassa elämässä. Hoidollisen keskustelun tuloksellisuus on yhteydessä asiakkaan ja terapeutin välisen vuorovaiku-tuksen laatuun. Terapeuttinen vuorovaikutus on yhteistyötä, joka sujuu    sitä paremmin mitä parempi yhteensopivuus osapuolten välillä on. Yhteensopivuutta arvioidaan ensimmäisillä tapaamiskerroilla. Pitemmästä hoitosuhteesta sovittaessa tehdään kirjallinen hoitosopimus.

 

Pidätän oikeuden olla ottamatta hoidettavakseni akuuttivaiheessa olevia psykiatrisia häiriöitä, kuten skitsofreniaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, vakavia päihdeongelmia tai vaikeita syömishäiriöitä sairastavia henkilöitä. Näissä tapauksissa on otettava yhteys terveyskeskukseen tai psykiatriseen päivystykseen.

 

Psykologipalvelujeni käyttäjät ovat lakisääteisen potilasvakuutuksen piirissä.

Psykologipalvelut ovat arvonlisäverovapaita.

Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

HOIDOLLINEN KESKUSTELU tarkoittaa luottamuksellista terapeuttista vuorovaikutusta asiakkaan ja psykologin välillä. Hoidollisessa keskustelussa voidaan käsitellä esimerkiksi menneisyyteen, tulevaisuuteen tai nykyisyyteen liittyviä tapahtumia ja kokemuksia, työssä jaksamista, ihmissuhteita, masennuksen, ahdistuksen ja pelon tunteita tai omaan persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä. Suuret elämänmuutokset herättävät usein paineita ja monenlaisia tunteita, joiden kohtaamiseen hoidollinen keskustelu voi tuoda tukea ja helpotusta.

  • masentuneisuus ja mielialahäiriöt

  • ahdistuneisuus ja erilaiset pelot

  • riippuvuudet

  • stressinhallinta

  • työssä jaksaminen

  • ihmissuhdeongelmat

  • motivaatio-ongelmat

 

Hoidollinen keskustelu 60 min.                  83 e

Hoidollinen keskustelu 90 min.                111 e

KONTROLLIKÄYNTI voidaan sopia useamman hoidollisen keskustelu-kerran sisältäneen jakson päätyttyä esimerkiksi kahden tai kuuden kuukauden päähän. Kontrollikäynnillä katsotaan asiakkaan senhetkistä tilannetta ja arvioidaan lisätapaamisten tarve. Kontrollikäynti ei ole pakollinen, mutta hyvin suositeltava erityisesti yli 10 keskustelukertaa käsittäneiden hoitojaksojen jälkeen.

 

Kontrollikäynti 45 min.             77 e

PSYKOLOGINEN VUOSITARKASTUS on osa mielenterveydellistä ennaltaehkäisyä. Tapaamisen aikana tarkastellaan asiakkaan elämän viimeisen 12 kuukauden ajanjaksoa. Keskustelun ja/tai testien avulla kartoitetaan muun muassa mahdolliset traumaattiset tapahtumat, terveysongelmat, menetykset, mieliala, ihmissuhteiden toimivuus, elämäntavat kuten unen, ravinnon ja liikunnan riittävyys ja laatu, suru-ilo-tasapaino ja minäkuva. Vuositarkastuksessa ei käsitellä löydettyjä epäkohtia, ainoastaan tunnistetaan niiden olemassaolo. Tapaamisen lopuksi asiakas ja psykologi päättävät yhdessä, onko hoidolliselle keskustelulle tarvetta. Hoidon aloittamisesta päättää asiakas. Vuositarkastukseen kannattaa tulla elämäntilanteesta riippumatta, mutta se on erityisen suositeltavaa silloin, kun elämä tuntuu raskaalta tai jos olo on jatkuvasti väsynyt tai voimaton.

 

Psykologinen vuositarkastus 60 min.                83 e

PSYKOLOGINEN TUTKIMUS on kliinistä haastattelua, keskustelua ja testausta käsittävä ja yleensä vähintään kaksi tapaamista sisältävä, hoidollinen kokonaisuus, jonka avulla voidaan arvioida esimerkiksi mielialaa, muistia tai persoonallisuutta. Jos olet kiinnostunut psykologisesta tutkimuksesta, ota yhteyttä. Selvitetään, löytyykö testivalikoimastani tarvittavat testit. Keskityn lähinnä mielialan tai psyykkisen hyvinvoinnin ja tasapainon sekä persoonallisuuden arviointiin. En tee soveltuvuus-, työkyky- tai laajoja neuropsykologisia testejä. Tarvittaessa ohjaan asiakkaan tarkempiin tutkimuksiin ja autan sopivan asiantuntijan löytämisessä.

 

Psykologinen tutkimus (sisältää lausunnon) alkaen 350 e

Tiedustelut psykologisesta tutkimuksesta    marja.aleneff@terapeutti.pro

PSYKOLOGIN LAUSUNTO laaditaan kliinisen haastatteluun ja/tai psykologisiin testeihin perustuvan psykologisen tutkimuksen pohjalta.

 

Psykologisen tutkimuksen pohjalta tehty lausunto sisältyy tutkimukseen

bottom of page